Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyjmowanie skarg, wniosków i petycji

Skargi i wnioski dotyczące działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu rozpatruje Prezes Sądu jako organ sprawujący nad nim bezpośredni nadzór.
Dyżury w sprawach skarg i wniosków odbywają się w każdą środę, w godz. 12.00 - 14.00.

Sposób wnoszenia skarg i wniosków:

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
na piśmie:


w formie ustnej do protokołu:
w Sekretariacie Wydziału Informacji Sądowej WSA w Poznaniu – parter, pok. 5.

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

Elementy skargi/wniosku:

  • data
  • imię i nazwisko (nazwa) i adres skarżącego lub wnioskodawcy
  • zwięzła treść skargi lub wniosku
  • w razie potrzeby sygnatura sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek


Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu
Nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądów, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli. 

Skargi pozostawiane bez rozpoznania
Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.

Petycje

Petycje składa się do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej (art. 1 ust. 1). Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji (art. 1 ust. 3).

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
- w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu,
- za pośrednictwem poczty na adres: ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań,
- pocztą elektroniczną na adres: wis@wsa.poznań.pl
- za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej WSA w Poznaniu.

Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach na stronie internetowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem przesyła się jej autorowi w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. (art. 13)

PDFUstawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195)Petycje jednostkowe

1.
Numer sprawy: V/WIS-040-34/16
Data złożenia: 20 lipca 2016 r.
Podmiot wnoszący petycję: Stowarzyszenie Prawo na Drodze
Tematyka petycji: Uruchomienie na stronie internetowej WSA w Poznaniu e-wokandy
Stan aktualny: udzielono odpowiedzi

PDFUruchomienie na stronie internetowej WSA w Poznaniu e-wokandy
PDFOdpowiedź