Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organizacja Sądu

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
Sędzia WSA Jakub Zieliński
Godziny przyjęć - środa, godz. 12-14

Przedmiotem dyżurów skargowych Prezesa Sądu są wyłącznie skargi i wnioski dotyczące działalności administracyjnej sądu.


Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
Sędzia WSA Tomasz Świstak


Sekretariat Prezydialny
Agata Walkowiak
telefon: 61 85 66 704
fax: 61 85 66 710
e-mail: sekretariat@poznan.wsa.gov.pl

Rzecznik Prasowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Sędzia WSA Izabela Bąk-Marciniak
Godziny przyjęć - wtorek, czwartek godz. 11-13
tel: 61 85 66 704
fax 61 85 66 710
e-mail: wis@poznan.wsa.gov.pl

Dyrektor Sądu
Wiesław Bąkowski
tel: 61 85 66 705
fax 61 85 66 777
e-mail: dyrektor@poznan.wsa.gov.pl


WYDZIAŁY ORZECZNICZE

Kompetencje wydziałów

WYDZIAŁ I:
Przewodniczący Wydziału:
Sędzia WSA Katarzyna Wolna-Kubicka
Godziny przyjęć - wtorek, czwartek godz. 11-13
Kierownik sekretariatu - Katarzyna Rzeczkowska
Godziny urzędowania sekretariatu: 8.30 - 14.00
tel: 61 85 66 720
fax 61 85 66 880
e-mail: wydzial1@poznan.wsa.gov.pl

Do wydziału należą sprawy objęte symbolami:

 1. Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń - 611 - z pominięciem spraw o symbolu 6111
  • podatek od towarów i usług - 6110
  • podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania - 6112
  • podatek dochodowy od osób prawnych - 6113
  • podatek od spadków i darowizn - 6114
  • podatek od nieruchomości - 6115
  • podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty – 6116
  • ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty, itp.) - 6117
  • egzekucja świadczeń pieniężnych - 6118
  • 6119 - inne o symbolu podstawowym 611WYDZIAŁ II:
Przewodnicząca Wydziału:
Sędzia WSA Danuta Rzyminiak - Owczarczak
Godziny przyjęć - wtorek, czwartek godz. 11-13
Kierownik sekretariatu - Liliana Jasiak - Stanisławska
Godziny urzędowania sekretariatu: 8.30 - 14.00
tel: 61 85 66 745
fax 61 85 66 782
e-mail: wydzial2@poznan.wsa.gov.pl

Do wydziału należą sprawy objęte symbolami, w których nazwiska (nazwy) skarżących zaczynają się na litery od A do M:

 1. Budownictwo - 601 - z wyłączeniem spraw o symbolu 6017
 2. Drogi, koleje, lotnictwo, żegluga - 603 - z wyłączeniem spraw o symbolach 6033, 6035, 6037, 6038
 3. Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, obywatelstwo - 605
 4. Gospodarka mieniem - 607 - z wyłączeniem spraw o symbolu 6075
 5. Gospodarka wodna - 609
 6. Komunalizacja mienia - 610
 7. Geodezja i kartografia - 612 - z wyłączeniem spraw o symbolu 6124
  • ewidencja gruntów i budynków - 6120
  • klasyfikacja gruntów - 6121
  • rozgraniczenia nieruchomości - 6122
  • zasób geodezyjny i kartograficzny - 6123
  • 6129 - inne o symbolu 612
 8. Ochrona środowiska i ochrona przyrody - 613
 9. Edukacja - 614
 10. Zagospodarowanie przestrzenne - 615
 11. Rolnictwo i leśnictwo – 616 – z wyłączeniem spraw o symbolu 6167
 12. Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości - 618
 13. Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy - 619
 14. Ochrona zdrowia – 620 – z wyłączeniem spraw o symbolach 6203, 6204
 15. Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe - 621
 16. Obronność - 624
 17. Samorząd terytorialny - 626
 18. Cudzoziemcy - 627
 19. Kościoły i związki wyznaniowe - 628
 20. Przejęcia mienia - 629
 21. Broń i materiały wybuchowe - 631 - z pominięciem spraw o symbolu 6310
 22. Pomoc społeczna - 632
 23. Zatrudnienie i bezrobocie - 633 - z pominięciem spraw o symbolu 6338
 24. Kombatanci - 634
 25. Kultura i sztuka - 636
 26. Inne - 645
 27. Ochrona danych osobowych - 647
 28. Informacja publiczna i prawo prasowe - 648
 29. Ochrona informacji niejawnych - 649
 30. Świadczenia społeczne w drodze wyjątku - 650
 31. Ujawnianie przez IPN informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - 654WYDZIAŁ III:
Przewodniczący Wydziału:
Sędzia WSA Szymon Widłak
Godziny przyjęć - wtorek, czwartek godz. 11-13
Kierownik sekretariatu: Agata Bartkowiak
Godziny urzędowania sekretariatu: 8.30 - 14.00
tel: 61 85 66 780
fax 61 85 66 783
e-mail: wydzial3@poznan.wsa.gov.pl

Do wydziału należą sprawy objęte symbolami:

 1. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - 6017
 2. Ceny, opłaty, stawki taryfowe - 602
 3. Zajęcie pasa drogowego (zezwolenia, opłaty, kary z tym związane) - 6033
 4. Opłaty i kary za przejazd pojazdem nienormatywnym - 6035
 5. Transport drogowy i przewozy - 6037
 6. 6038 - Inne uprawnienia do wykonywania czynności i zajęć w sprawach objętych symbolem 603
 7. Działalność gospodarcza - 604
 8. Geologia i górnictwo - 606
 9. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami - 6075
 10. Energetyka i atomistyka - 608
 11. Podatek akcyzowy - 6111
 12. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii - 6124
 13. Rybołówstwo morskie i rybactwo śródlądowe - 6167
 14. Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć - 617
 15. Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych - 6203
 16. Środki farmaceutyczne i materiały medyczne oraz nadzór farmaceutyczny - 6204
 17. Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa - 622
 18. Dozór techniczny, miary, wagi, sprawy jakości - 623
 19. Telemedia - 625
 20. Cła - 630
 21. Wytwarzanie i obrót bronią i amunicją - 6310
 22. Agencje doradztwa personalnego i agencje zatrudnienia - 6338
 23. Kultura fizyczna - 635
 24. Papiery wartościowe i fundusze powiernicze - 637
 25. Własność przemysłowa - 646
 26. Fundusze emerytalne - 651
 27. Ubezpieczenia zdrowotne - 652
 28. Finanse publiczne - 653:
  • dotacje oraz subwencje z budżetu państwa, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego - 6531
  • sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego - 6532
  • absolutorium dla organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego - 6533
  • zamówienia publiczne - 6534
  • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - 6535
  • ulgi w spłacaniu należności pieniężnych - 6536
  • egzekucja należności pieniężnych - 6537
  • 6539 - inne o symbolu podstawowym 653
 29. Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych - 655WYDZIAŁ IV:
Przewodnicząca Wydziału:
Sędzia WSA Donata Starosta
Godziny przyjęć - wtorek, czwartek godz. 11-13
Kierownik sekretariatu: Anna Fogt
Godziny urzędowania sekretariatu: 8.30 - 14.00
tel: 61 85 66 744 (740)
fax 61 85 66 750
e-mail: wydzial4@poznan.wsa.gov.pl

Do wydziału należą sprawy objęte symbolami, w których nazwiska (nazwy) skarżących zaczynają się na litery od N do Ż:

 1. Budownictwo - 601 - z wyłączeniem spraw o symbolu 6017
 2. Drogi, koleje, lotnictwo, żegluga - 603 - z wyłączeniem spraw o symbolach 6033, 6035, 6037, 6038
 3. Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, obywatelstwo - 605
 4. Gospodarka mieniem - 607 - z wyłączeniem spraw o symbolu 6075
 5. Gospodarka wodna - 609
 6. Komunalizacja mienia - 610
 7. Geodezja i kartografia - 612 - z wyłączeniem spraw o symbolu 6124
  • ewidencja gruntów i budynków - 6120
  • klasyfikacja gruntów - 6121
  • rozgraniczenia nieruchomości - 6122
  • zasób geodezyjny i kartograficzny - 6123
  • 6129 - inne o symbolu 612
 8. Ochrona środowiska i ochrona przyrody - 613
 9. Edukacja - 614
 10. Zagospodarowanie przestrzenne - 615
 11. Rolnictwo i leśnictwo - 616 - z wyłączeniem spraw o symbolu 6167
 12. Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości - 618
 13. Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy - 619
 14. Ochrona zdrowia - 620 - z wyłączeniem spraw o symbolach 6203, 6204
 15. Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe - 621
 16. Obronność - 624
 17. Samorząd terytorialny - 626
 18. Cudzoziemcy - 627
 19. Kościoły i związki wyznaniowe - 628
 20. Przejęcia mienia - 629
 21. Broń i materiały wybuchowe - 631 - z pominięciem spraw o symbolu 6310
 22. Pomoc społeczna - 632
 23. Zatrudnienie i bezrobocie - 633 - z pominięciem spraw o symbolu 6338
 24. Kombatanci - 634
 25. Kultura i sztuka - 636
 26. Inne - 645
 27. Ochrona danych osobowych - 647
 28. Informacja publiczna i prawo prasowe - 648
 29. Ochrona informacji niejawnych - 649
 30. Świadczenia społeczne w drodze wyjątku - 650
 31. Ujawnianie przez IPN informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów - 654


Sprawy z zakresu:
- egzekucji administracyjnej świadczeń niepieniężnych - 638
- skarg na uchwały organów jednostek samorządowych - 639
- skarg organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych - 640
- rozstrzygnięć nadzorczych - 641
- prawa miejscowego organów rządowych - 642
- sporów kompetencyjnych - 643
- wykonania orzeczeń sądu - 644
- interpretacji podatkowych - 656
- innych interpretacji - 657
- bezczynności organów administracji publicznej - 658
- przewlekłości postępowania administracyjnego - 659
należą do wydziału I, II, III, IV w zależności od przedmiotu sprawy.
 


WYDZIAŁ INFORMACJI SĄDOWEJ

tel: 61 85 66 732, 61 85 66 865
fax 61 85 66 730
Przewodnicząca Wydziału - Sędzia WSA Izabela Bąk-Marciniak
Godziny przyjęć - wtorek, czwartek, godz. 11-13
tel: 61 85 66 704
fax 61 85 66 710
e-mail: wis@poznan.wsa.gov.pl lub info@poznan.wsa.gov.pl

Kierownik Sekretariatu
Joanna Wieczorkiewicz-Skoczek

Informacja o sprawach w toku
tel: 61 85 66 732, 61 85 66 865

Informacja o właściwości Sądu oraz wnioski dotyczące działalności Sądu
tel: 61 85 66 732, 61 85 66 865

Wydział Informacji Sądowej wykonuje zadania w zakresie:


Akta są udostępniane stronom w Wydziale Informacji Sądowej do 7 dnia przed wyznaczonym terminem rozprawy z uwagi na konieczność zapoznania się z aktami przez sędziów orzekających. Możliwość udostępnienia akt stronom oraz pełnomocnikom w ciągu 7 dni poprzedzających rozprawę należy uzgodnić z sekretariatem Wydziału.

Wydział Informacji Sądowej udostępnia akta spraw do wglądu od godz. 7:30 do godz. 15:00

UWAGA!
Wydział Informacji Sądowej nie udziela porad prawnych, informacji związanych z działalnością innych sądów i instytucji oraz informacji o wysokości wpisów w sprawach sądowoadministracyjnych.

 Oddział Administracyjno - Gospodarczy
Kierownik Oddziału
Marcin Gościniak
tel: 61 85 66 797
fax 61 85 66 777
e-mail: gosciniakm@poznan.wsa.gov.pl

Oddział Finansowo - Budżetowy
Kierownik Oddziału
Leszek Bamber
tel: 61 85 66 715
fax 61 85 66 785

Z-ca Kierownika Oddziału
Paulina Budzyńska
tel: 61 85 66 755
fax 61 85 66 785

Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych
Kierownik Oddziału
Monika Preiss
tel: 61 85 66 709
fax 61 85 66 777

Zastępca Kierownika Oddziału
Renata Jędrzejczak
tel: 61 85 66 616

Kasa Sądu:
od poniedziałku do piątku
godz. 8.30 - 13.30

Biblioteka:
Kamila Kozłowska
tel: 61 85 66 790
e-mail: biblioteka@poznan.wsa.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Damian Wojtkowiak
tel: 61 85 66 704
e-mail: iod@poznan.wsa.gov.pl

Wersja XML