Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 22/21 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie organizacji pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu oraz podejmowanych działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 - po zmianach 28 marca 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/21
PREZESA
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU
z dnia 16 lipca 2021 roku  

- tekst jednolity

w sprawie organizacji pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu oraz podejmowanych działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2

§ 1

Organizacja posiedzeń jawnych wyznaczanych na podstawie art. 15 zzs4 ustawy z dnia 20 października 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz.U.2020, poz. 1842 t.j).

 1. Posiedzenia jawne, w budynku A, mogą się odbywać jednocześnie najwyżej w dwóch zespołach sal rozpraw, z zastrzeżeniem, że w każdym z nich:
  • skład orzekający oraz
  • strony (uczestnicy postępowania) i publiczność znajdować się będą w odrębnych pomieszczeniach.
 2. Posiedzenia jawne dla stron (uczestników postępowania) znajdujących się poza sądem, prowadzone będą przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.
 3. W rozprawie sądowej prowadzonej w siedzibie sądu dopuszcza się udział maksymalnie pięciu osób (stron, uczestników postępowania), w tym ich pełnomocników oraz trzech osób w charakterze publiczności. O udziale publiczności w rozprawie decyduje kolejność zgłoszenia chęci uczestniczenia w niej, dokonana na stanowisku kontrolnym znajdującym się przy wejściu do Sądu. Ustanowienie przez stronę (uczestnika postępowania) pełnomocnika po wyznaczeniu terminu rozprawy nie wpływa na możliwość jej przeprowadzenia w siedzibie Sądu.  
 4. Każdorazowo, po przeprowadzeniu posiedzenia, dokonuje się dezynfekcji sali przeznaczonej dla stron i publiczności.
 5. Strony (uczestnicy) postępowania, zamierzający wziąć udział w posiedzeniu jawnym, mogą wejść do budynku Sądu najwcześniej na 15 minut przed wyznaczonym terminem rozprawy.
 6. Posiedzenia jawne, o których mowa w ustępie 1, będą wyznaczane przy uwzględnieniu konieczności dezynfekcji sali rozpraw po każdym posiedzeniu - co do zasady co 30 minut.

§ 2

Czytelnia akt.

 1. Dostęp do akt zapewnia się w trybie elektronicznym, na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia akt sądowych w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie https://bip.wsa.poznan.pl w zakładce „Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych on-line ”.
 2. Czytelnia akt, w ograniczonym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, wznawia przyjmowanie interesantów, z zastrzeżeniem że:
  • akta udostępniane są w Czytelni akt, jeżeli skorzystanie przez osobę uprawnioną z dostępu elektronicznego do tych akt nie jest możliwe;
  • osobiste przeglądanie akt w Czytelni akt może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym złożeniu wniosku (telefonicznie nr tel. +48 61 85 66 732, pisemnie lub na adres e-mail: wis@poznan.wsa.gov.pl);
  • Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej decyduje o udostępnieniu akt i wyznacza jego termin;
  • w Czytelni akt jednorazowo może przebywać, poza pracownikami Sądu, 1 osoba;
  • akta spraw udostępniane są w czytelni najpóźniej na 72 godziny przed wyznaczonym terminem posiedzenia, w celu zapewnienia możliwości poddania ich kwarantannie.
  • Po każdym przyjęciu interesanta czytelnia akt podlega dezynfekcji.
  • (…)
  • W pozostałym zakresie, Wydział Informacji Sądowej udziela informacji telefonicznie, korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 3

Kasa Sądu, Biuro podawcze.

 1. Ogranicza się pracę Kasy Sądu do przyjmowania wpłat wyłącznie na rachunek bankowy Sądu.
 2. Przy stanowisku Biura podawczego Sądu może przebywać jednorazowo nie więcej niż jeden interesant.

§ 4

Zasady wejścia na teren Sądu.

 1. Wstrzymuje się przyjmowanie w siedzibie Sądu interesantów przez Prezesa i Wiceprezesa Sądu oraz Przewodniczących Wydziałów.
 2. Wstrzymuje się możliwość wejścia na teren Sądu osób postronnych. Ograniczenie to nie dotyczy:
  • uczestników posiedzeń jawnych;
  • wcześniej umówionych osób, korzystających z Czytelni akt;
  • osób składających dokumenty w Biurze podawczym;
  • pracowników obsługi technicznej;
  • pracowników Poczty Polskiej lub innych podmiotów zajmujących się dostarczaniem przesyłek, w tym kurierów;
  • osób, których przybycie wcześniej zostało uzgodnione z upoważnionymi pracownikami Sądu;
  • pracowników i funkcjonariuszy służb mających prawo wejścia na teren sądu na podstawie odrębnych przepisów.

§ 6

Windy.

Wprowadza się ograniczenie korzystania z wind do 2 osób jednocześnie.

§ 13

Traci moc Zarządzenie Prezesa WSA w Poznaniu z dnia 27 maja 2021 roku nr 10/21.

§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 20 lipca 2021 roku.

Wersja XML