Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 14/20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 14/20
Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 maja 2020 roku
w sprawie organizacji pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych

(uwzględniające zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 17/20 Prezesa WSA w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2020 r.)
- wyciąg -

Realizując wytyczne zawarte w Zarządzeniu nr 13 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 maja 2020 r. zarządza się co następuje:

§ 1

Wyznacza się salę nr 104 jako salę rozpraw dla składów orzekających oraz stron i uczestników postępowania, na której wyznaczane będą posiedzenia jawne. Strefę z przekazem audiowizualnym dla publiczności wyznacza się w poczekalni przed salą nr 104 lub w innej sali rozpraw. Strefa dla publiczności jest limitowana do 5 osób, decyduje kolejność wejścia do budynku Sądu osób deklarujących chęć uczestniczenia w charakterze publiczności. Prezes Sądu lub przewodniczący składu orzekającego, w uzasadnionych przypadkach, może zmniejszyć liczbę publiczności lub nawet wyłączyć jej udział w rozprawie. W celu wyeliminowania kumulowania się interesantów, strony postępowania, uczestnicy postępowania oraz publiczność będą mogli wejść na teren Sądu najwcześniej na 20 minut przed rozpoczęciem wyznaczonego posiedzenia. Posiedzenia jawne będą wyznaczane przy uwzględnieniu konieczności dezynfekcji sali rozpraw po każdym posiedzeniu – co do zasady co 30 minut.

§1a

Wyznacza się salę nr 102 jako salę rozpraw dla składów orzekających, stron, uczestników postępowania oraz publiczności w licznie do 5 osób, na której wyznaczane będą posiedzenia jawne.

§ 2

Oprócz uczestniczących w posiedzeniu jawnym (lub oczekujących na posiedzenie jawne) stron, uczestników postępowania i publiczności, na terenie Sądu może jednocześnie przebywać:

Wprowadza się ograniczenie korzystania z wind do 2 osób.

§ 3

Osoby, które odmówią przeprowadzenia badania temperatury ciała i nie będą korzystały z indywidualnych środków ochrony, nie uzyskają zgody na wejście na teren Sądu.

§ 4

Akta spraw udostępniane są w czytelni najpóźniej na 72 godziny przed wyznaczonym terminem posiedzenia, w celu zapewnienia możliwości poddania ich kwarantannie.
Po każdym przyjęciu interesanta czytelnia akt podlega dezynfekcji.

§ 5

Uchyla się Zarządzenie Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu nr 11/20 z 27 kwietnia 2020 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2020 r.

Wersja XML